วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำข้อมูล


khrumaeo  WangKhuan
นาง ศุภพจนี   พันธุรัตน์  ครู คศ.2  
โรงเรียนบ้านระหว่างควน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
จบการศึกษา  วิทยาลัยครูสงขลา  วิชาเอก ประถมศึกษา
เริ่มรับราชการ เมื่อ 16 กันยายน  2536  โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) อ.มายอ จ.ปัตตานี